infolinks

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAZIR BARIŞ GÜCÜ DÜZENLEMELERİ SİSTEMİNE KATKILAR HAKKINDA TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARASINDA ORTAK NİYET BEYANININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


 
Kanun No. 5010       
 

Kabul Tarihi : 3.12.2003      

 
MADDE 1. – 14 Haziran 2000 tarihinde New York’ta imzalanan “Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HAZIR BARIŞ GÜCÜ DÜZENLEMELERİ
SİSTEMİNE
KATKILAR HAKKINDA
TÜRKİYE HÜKÜMETİ
VE
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ARASINDA
ORTAK NİYET BEYANI
TARAFLAR
Türkiye Hükümetini Temsilen
Volkan Vural
Büyükelçi
Türkiye Daimi Temsilcisi
 
ve
 
Birleşmiş Milletleri Temsilen
Bernard Miyet
Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu
Genel Sekreter Yardımcısı
 
Güvenlik Konseyince verilen yetki çerçevesinde icra edilecek Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonlarının zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için belirli kaynakların Birleşmiş Milletler’e teminini kolaylaştırma ve hızlandırma ihtiyacını kabul ederek,
Barışı Koruma Operasyonları için önceden kaynak taahhüdünde bulunmanın, esneklik sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından yararlarını ayrıca kabul ederek,
Aşağıdaki ortak niyet beyanına varmışlardır :
 
I) AMAÇ
Bu ortak niyet beyanının amacı, Türkiye Hükümetinin belirli koşullar altında yapılan barışı koruma operasyonlarında Birleşmiş Milletler’e sağlayacağını belirttiği kaynakların belirlenmesidir.
II) KAYNAKLARIN TANIMI
1. Türkiye Hükümeti tarafından sağlanacak kaynakların detaylı tanımı işbu ortak niyet beyanının ekinde yer almaktadır.
2. Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler, Ek’in hazırlanmasında barışı koruma operasyonlarında Birleşmiş Milletler’e kaynak temini konusunda mevcut rehber ilkeleri izlemişlerdir.
III) KAYNAK TEMİNİ KOŞULLARI
Kaynakların nihaî olarak fiilen kullandırılması, Türk makamlarının ulusal kararına tabidir.
IV) BEYANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
İşbu ortak niyet beyanı, Türk ulusal mevzuatına göre onaylandığında yürürlüğe girecektir.
V) BEYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
İşbu ortak niyet beyanı ve eki, taraflarca her zaman mektup teatisi yoluyla değiştirilebilir.
VI) SONA ERME
Ortak niyet beyanı, Taraflardan herhangi birince, diğer Tarafa en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, her zaman sona erdirilebilir.
14 Haziran 2000 tarihinde New York’ta imzalanmıştır.
 
        TÜRK HÜKÜMETİ ADINA                                    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ADINA
                         (İMZA)                                                                             (İMZA)
 
Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında
Yapılan Ortak Niyet Beyanına Ek
 
KATKILAR
 
                                                                                                                                                                   
   Ulusal                                                                           Yanıt
Numara   Tanım                          Kategori  Kaynak   Süresi      Mevcut     Gözlemler
                                                                                                                                                                   
       1.         Seyyar Hava Kontrol    Grup          Askerî      30              24             Gerekli Teçhizat ile
                   Timi                             Personel                    Gün                             birlikte
                                                                                                                                                                   
       2.         Sıhhiye Tahliye Timi    Grup          Askerî      30              29             5 Ambulans
                                                       Personel                    Gün
                                                                                                                                                                  
       3.         Mekanize Piyade          Grup          Askerî      30              873           Tam
                   Taburu                          Personel                    Gün                             Teçhizatlı
                                                                                                                                                                  
       4.         Sivil Polis                     Bireyler     Sivil         30              100           Soruşturma, İngilizce
                   Görevlileri                                                      Gün                             ve Almanca bilen
                                                                                                                                                                  
       5.         Askerî Gözlemciler       Bireyler     Askerî      14              24             İngilizce ve
                                                                                         Gün                             Fransızca bilen
                                                                                                                                                                  
       6.         Karargâh Subayları        Bireyler     Askerî      14              9               Kara Ordusu
                                                                                         Gün
                                                                                                                                                                  
       7.         Kıdemli Karargâh          Bireyler     Askerî      14              11             9 Kara ve 2
                   Subayları                                                        Gün                             Sağlık Sınıfı
                                                                                                                                                                  
       8.         Zırhlı Personel              Teçhizat    Askerî      14              4              
                   Taşıyıcı (Silahlı-Paletli)                                                   Gün
                   CVRT
                                                                                                                                                                  
       9.         Kamyon, Vinç              Teçhizat    Sivil         14              2
                   10 tonun altında                                             Gün

 

Hiç yorum yok: